Make your own free website on Tripod.com

แผนที่โคลโรเพลท  (Cloropleth Map)

หมายถึง แผนที่แสดงลำดับความแตกต่างของปริมาณ หรือคุณภาพของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากมากไปหาน้อย หรือเหมาะสม-ไม่เหมาะสมโดยการใช้สีหรือสัญลักษณ์ เช่น  แผนที่ปริมาณน้ำฝน (Isohyte Map) แผนที่แสดงระดับความสูง