Make your own free website on Tripod.com

แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map)

หมายถึงแผนที่ที่แสดงเนื้อหากว้าง ๆ แต่เพียงเรื่องเดียว
บนแผ่นกระดาษ หรือที่จัดเก็บไว้ในเทปแม่เหล็ก เช่น
แผนที่ดิน แผนที่ป่าไม้ แผนที่ขอบเขตการปกครอง แผนที่ถนน แผนที่ธรณี เป็นต้น ซึ่งเป็นแผนที่หรือชุดข้อมูล ที่นำเข้า หรือแยกจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์