Make your own free website on Tripod.com
แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)
หมายถึง  แผนที่ที่แสดงพื้นผิวโลกให้เห็นความสูงต่ำ
เช่น แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ที่จัดทำโดยกรมแผนที่ทหาร ที่แสดงความสูง-ต่ำ ภูเขาลำห้วย ถนน ที่ตั้งหมู่บ้าน เป็นต้น